Laatste Nieuws

6 May 2022

Dorst lessen bij Grolsch: Samen op zoek naar oplossingen voor droogte

2018, 2019 en 2020 betekenden een kentering in het beeld dat we in Nederland altijd voldoende zoetwater beschikbaar hebben. In Twente viel er in die jaren significant minder neerslag en was de verdamping een stuk hoger vanwege de warme zomers. Deze droogte is nog steeds voelbaar. Grondwatervoorraden blijven kwetsbaar en een paar droge maanden is direct voelbaar voor natuur en landbouw. En daar blijft het niet bij: dit jaar werd voor het eerst gewaarschuwd dat niet meer elk bedrijf dat zich in Twente vestigt ook vanzelfsprekend van voldoende water voorzien kan worden. Droogte, of beter: ''waterschaarste'' is dus een voelbaar en urgent probleem geworden. Niet alleen voor de landbouw en natuur, maar steeds vaker ook voor huishoudens en bedrijven.

De opgave
De beschikbaarheid van water is dus niet meer altijd gegarandeerd in Twente en we teren in op onze watervoorraad. Daar zijn inwoners, boeren en bedrijven zich nog lang niet altijd van bewust. “Zolang er water uit de kraan komt, zal het allemaal wel meevallen toch?” Tegelijkertijd moet waterschaarste “concurreren” met andere urgente opgaven, zoals energietransitie en wateroverlast, waar ook op landelijk niveau veel aandacht en geld aan wordt besteed. Maar naast het ontbreken van bewustzijn van de urgentie van het probleem, is er nog een belangrijke belemmering. Namelijk, water is best goedkoop. Er zijn er in de loop van de jaren talloze technologische oplossingen ontwikkeld om water slimmer te gebruiken, zoals afvalwaterhergebruik en het opvangen en hergebruiken van regenwater. Maar zolang de prijs van hoge kwaliteit drinkwater zo laag is zullen huishoudens en bedrijven niet snel investeren in deze technologieën.

Met elkaar in gesprek
Toch zijn er partijen die toenemende waterschaarste in Twente zien als een urgent probleem. Zij zien ook dat niemand de oplossing zelf in handen heeft. Die vragen om samenwerking. Voldoende reden voor Grolsch, Vitens, Vechtstromen en ENVAQUA om een eerste oriënterende bijeenkomst te organiseren, waarin kennisinstellingen, overheden en marktpartijen uit de regio aan tafel gingen om de opgaven en oplossingen voor droogte te verkennen. En zich te committeren aan de acties die daaruit komen.

In de brouwerij van Grolsch stonden daartoe op 21 april verschillende gesprektafels klaar. Na eerst een korte en heldere uiteenzetting van de opgave door droogtemanager Robert de Lenne van waterschap Vechtstromen volgde een paneldiscussie met vertegenwoordigers van Vitens, Grolsch, Vechtstromen en ENVAQUA.

Daarna gingen de deelnemers zélf aan de slag. In kleine groepjes werd nagedacht en gesproken over allerlei oplossingsrichtingen. Dat leverde naast technische oplossingen een breed scala aan andere acties op die nodig zijn om de droogte aan te pakken. Van ideeën voor het vergroten van het bewustzijn tot het maken van een voor leken begrijpbare Twentse waterbalans. Van nieuwe businesscases voor waterfabrieken tot een gezamenlijke lobby uit Twente in Den Haag. Deze ideeën geven ook weer aanknopingspunten om andere partijen in de toekomst uit te nodigen en de discussie en oplossing nog breder in te zetten.

Van stakeholder naar shareholder
Om ervoor te zorgen dat het niet bij een gesprek alleen blijft, zijn de ideeën en acties overhandigd aan Jeroen Hatenboer, directeur van de Stichting Pioneering. Hij gaat namelijk de meest in het oog springende ideeën die een springplank kunnen zijn voor het vervolg uitwerken. Jeroen daagde de deelnemers meteen uit om daarin ook echt een “aandeel” te nemen en mee te doen aan het samen oplossen van droogte en waterschaarste. De komende maand werkt Pioneering samen met de betrokken partners concrete voorstellen uit om de acties die bij Grolsch op tafel kwamen op te pakken.

Zin om mee te doen? Bereid om aandeelhouder te worden? Kom in contact met ons!

Tekst: Stefan Nijwening
Foto: Janette van de Scheur

Terug